Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Szczoteczki24”
stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1.
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym „Szczoteczki24” oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
Sklep internetowy Szczoteczki24 (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) o którym mowa w §1. ust. 1. powyżej, dostępny jest dla wszystkim osób (dalej „Użytkowników”) pod adresem: https://szczoteczki24.pl
Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest firma ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres: ul. Stefana Okrzei 32A, 22-400 Zamość), NIP: 6772404640, REGON: 383403764.
Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom skuteczny kontakt to:
adres: ul. Stefana Okrzei 32A, 22-400 Zamość,
telefon: 731 24 24 24 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10 do 16),
adres poczty elektronicznej: kontakt@grupaorzeszku.pl
Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.
Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż produktów do pielęgnacji jamy ustnej takich jak szczoteczki elektryczne, końcówki do szczoteczek, pasty do zębów, płyny do płukania, irygatory oraz innych akcesoriów związanych z pielęgnacja jamy ustnej (zwanych dalej: „Produktami”).
Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej
https://szczoteczki24.pl, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej.
Sklep umożliwia:
założenie konta Użytkownika (zwanego dalej: „Kontem”) i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzania zmian i modyfikacji danych oraz dostępu do archiwum zamówień,
pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,
składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),
przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.
W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, Użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
W celu dokonania rejestracji Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji.
Samo Korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika żadnych opłat.
Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (§5. ust. 5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.

§2.
Rejestracja Konta i Zamówienia

Rejestracji Konta i Zamówień (dalej: „Zamówienie”) w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Rejestracja Konta polega na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie.
Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:
podanie w formularzu poniższych danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania zamówienia:
imienia i nazwiska (nazwy);
adresu korespondencyjnego;
numeru telefonu;
adresu e-mail;
zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.
Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.
Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie, jak również bez rejestracji Konta po wskazaniu wymaganych danych umożliwiających realizację zamówienia oraz akceptacji postanowień Regulaminu.
Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta.
Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.
W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, w sposób niezgodny z § 2. ust. 1 – 8 powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia przez Użytkownika, które informuje Użytkownika, o tym czy jego zamówienie zostało złożone prawidłowo.
W wiadomości e-mail, o której mowa w §2. ust. 10. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości email lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.
Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja zamówienia była niemożliwa (w szczególności ze względu na brak Produktu), Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.
W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk: „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty ”, o którym mowa w § 2. ust. 8 powyżej.

§3.
Ceny i płatności

Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku: „Potwierdzam zakup" z obowiązkiem zapłaty.

Dostępne formy płatności: 

- Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro
- płatności online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na pierwotny rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- w formie przelewu na numer rachunku bankowego Sprzedającego wskazany w Serwisie,
- płatność za pobraniem – uiszczana przewoźnikowi (kurierowi) dostarczającemu zamówione Produkty,

Do zawarcia umowy z Kupującym w przypadku skorzystania z formy płatności za pobraniem dochodzi w momencie przesłania wiadomości mailowej z informacją Sprzedającego o przystąpieniu do realizacji Zamówienia.
Do zawarcia umowy z Kupującym w przypadku skorzystania z formy płatności za pośrednictwem przelewu oraz płatności online dochodzi w momencie zaksięgowania ceny zamówionych Produktów na rachunku bankowym Sprzedającego.

§4.
Dostawa

Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedający poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.
Realizacja Zamówienia w przypadku skorzystania z formy płatności przelewem zostanie dokonana nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
W przypadku wyboru sposobu zapłaty za pobraniem, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) wybranego z listy dostępnych przewoźników wskazanych w Serwisie przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia, którego koszt będzie każdorazowo określony podczas składania Zamówienia.

§5.
Prawo odstąpienia

Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w § 1. ust. 4 Regulaminu adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w §. 2. ust. 10. Regulaminu, lub łącznie z przesłanym Produktem.
W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w § 3. ust. 2. pkt. 1. lub § 3. ust. 2. pkt. 2. Regulaminu zwrot płatności nastąpi, za zgodą, i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (przykładowo, koszty wysyłki, jeżeli zdecyduje się zwrócić Produkt wysyłając go).
Prawo odstąpienia, o którym mowa w § 5. ust. 1., nie przysługuje Konsumentowi w związku z brzmieniem art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827) w odniesieniu do umów:
sprzedaży Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
sprzedaży Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.


§6.
Dodatkowe zastrzeżenia prawne

Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

§7.
Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną

Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422) z zastrzeżeniem § 7. ust. 15. poniżej.
Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:
urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows: XP/SP2, 2003, 7, 8, 10 lub Vista albo Linux, MacOS, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 1024x768;
zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;
wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w § 1. ust. 4. Regulaminu. Rozwiązanie umowy tożsame jest z usunięciem Konta Użytkownika.
Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;
zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Sprzedający upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w § 1. ust. 4. Regulaminu;
reklamacja powinna zawierać:
oznaczenie Użytkownika oraz jego dane identyfikujące;
oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.
Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w §7. ust. 1. powyżej, Sprzedający niniejszym informuje, iż:
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień § 7. ust. 1. - 14. powyżej nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

§8
Reklamacje

W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady na zasadach dotyczących rękojmi uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
W przypadku rękojmi odpowiedzialność sprzedającego za towar trwa przez 2 lata od dnia wydania towaru kupującemu - niezależnie od tego, czy producent wystawił gwarancję na dany towar.
W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami przepisów art. 556.-576. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nie stosuje się.
Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w §. 1.ust. 4. Regulaminu.
W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje Produkty.
Sprzedający nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.
Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika (kuriera) czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu jest jednoznaczny
z nieprzyjęciem przez Sprzedającego zwrotu.
Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym przed dokonaniem zwrotu w celu ustalenia terminu odbioru zwracanego Produktu przez kuriera zamówionego na koszt Kupującego przez Sprzedającego. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedającego.

§9
Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dla klienta odnośnie polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych znajdują się na dole strony w zakładce Polityka prywatności

§10 Opinie w sklepie internetowym

10.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
produktu w Sklepie Internetowym.
10.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie
odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
10.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.
10.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
10.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
10.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
10.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§11
Postanowienia końcowe

Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w §1 ust. 3. Regulaminu.
Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu [_] .

Załącznik do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy
_____________________
Miejscowość, data

ORZESZKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stefana Okrzei 32A
22-400 Zamość
Imię i Nazwisko Konsumenta: _______________________
Ulica: _______________________
Kod pocztowy: _______________________

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Data zakupu rzeczy: _______________
Data odbioru rzeczy: _______________

(wypełnienie poniższej części nie jest niezbędne do dokonania odstąpienia – ma jedynie ułatwić Sprzedającemu zwrot ceny, proszę zaznaczyć odpowiednią opcję znakiem „x”)

Wyrażam/y zgodę na dokonanie zwrotu zrealizowanych przeze mnie/nas płatności na:

podany poniżej rachunek bankowy w formie przelewu bankowego,
podany poniżej adres w formie przekazu pocztowego.

Dane do przelewu bankowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji A.):

Numer rachunku bankowego: ________________________________
Imię, nazwisko: ________________________________
Adres: ________________________________
________________________________

Adres do przekazu pocztowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji B.):

Imię, nazwisko: ________________________________
Adres: ________________________________
________________________________

__________________________________
Czytelny Podpis Konsumenta (wymagany)

Płatności Shoper

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium