REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „SZCZOTECZKI24”
stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1.
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym „Szczoteczki24” oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
Sklep internetowy Szczoteczki24 (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) o którym mowa w §1. ust. 1. powyżej, dostępny jest dla wszystkim osób (dalej „Użytkowników”) pod adresem: http://www.szczoteczki24.pl
Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest Przemysław Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Przemysław Baran AP LAP” w Zamościu (adres: ul. Przemysłowa 2A, 22-400 Zamość), legitymujący się numerem NIP: 9191815521 i numerem REGON: 122904247.
Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom skuteczny kontakt to:
adres: ul. Przemysłowa 2A, 22-400 Zamość,
telefon: 667918746 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10 do 18),
adres poczty elektronicznej: kontakt@szczoteczki24.pl
Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.
Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż produktów do pielęgnacji jamy ustnej takich jak szczoteczki elektryczne, końcówki do szczoteczek, pasty do zębów, płyny do płukania, irygatory oraz innych akcesoriów związanych z pielęgnacja jamy ustnej (zwanych dalej: „Produktami”).
Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej
http://www.szczoteczki24.pl, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej.
Sklep umożliwia:
założenie konta Użytkownika (zwanego dalej: „Kontem”) i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzania zmian i modyfikacji danych oraz dostępu do archiwum zamówień,
pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,
składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),
przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.
W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, Użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
W celu dokonania rejestracji Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji.
Samo Korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika żadnych opłat.
Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (§5. ust. 5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.

§2.
Rejestracja Konta i Zamówienia

Rejestracji Konta i Zamówień (dalej: „Zamówienie”) w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Rejestracja Konta polega na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie.
Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:
podanie w formularzu poniższych danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania zamówienia:
imienia i nazwiska (nazwy);
adresu korespondencyjnego;
numeru telefonu;
adresu e-mail;
zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.
Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.
Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie, jak również bez rejestracji Konta po wskazaniu wymaganych danych umożliwiających realizację zamówienia oraz akceptacji postanowień Regulaminu.
Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta.
Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.
W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, w sposób niezgodny z § 2. ust. 1 – 8 powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia przez Użytkownika, które informuje Użytkownika, o tym czy jego zamówienie zostało złożone prawidłowo.
W wiadomości e-mail, o której mowa w §2. ust. 10. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości email lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.
Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja zamówienia była niemożliwa (w szczególności ze względu na brak Produktu), Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.
W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk: „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty ”, o którym mowa w § 2. ust. 8 powyżej.

§3.
Ceny i płatności

Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku: „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Płatność za Produkty odbywa się w jednej z niżej podanych form:
w formie przelewu na numer rachunku bankowego Sprzedającego wskazany w Serwisie,
za pośrednictwem płatności błyskawicznych TPay.com lub innych wskazanych w Serwisie ,
płatność za pobraniem – uiszczana przewoźnikowi (kurierowi) dostarczającemu zamówione Produkty,
płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu wskazanej w §1 ust. 3 Regulaminu, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10 do 18.
Do zawarcia umowy z Kupującym w przypadku skorzystania z formy płatności za pobraniem dochodzi w momencie przesłania wiadomości mailowej z informacją Sprzedającego o przystąpieniu do realizacji Zamówienia.
Do zawarcia umowy z Kupującym w przypadku skorzystania z formy płatności za pośrednictwem przelewu oraz płatności błyskawicznych dochodzi w momencie zaksięgowania ceny zamówionych Produktów na rachunku bankowym Sprzedającego.
Do zawarcia umowy z Kupującym, w przypadku skorzystania z formy płatności przy odbiorze osobistym, dochodzi w momencie zapłaty.

§4.
Dostawa

Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedający poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.
Realizacja Zamówienia w przypadku skorzystania z formy płatności przelewem zostanie dokonana nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
W przypadku wyboru sposobu zapłaty za pobraniem, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) wybranego z listy dostępnych przewoźników wskazanych w Serwisie przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia, którego koszt będzie każdorazowo określony podczas składania Zamówienia.

§5.
Prawo odstąpienia

Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w § 1. ust. 4 Regulaminu adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w §. 2. ust. 10. Regulaminu, lub łącznie z przesłanym Produktem.
W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w § 3. ust. 2. pkt. 1. lub § 3. ust. 2. pkt. 2. Regulaminu zwrot płatności nastąpi, za zgodą, i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (przykładowo, koszty wysyłki, jeżeli zdecyduje się zwrócić Produkt wysyłając go).
Prawo odstąpienia, o którym mowa w § 5. ust. 1., nie przysługuje Konsumentowi w związku z brzmieniem art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827) w odniesieniu do umów:
sprzedaży Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
sprzedaży Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.


§6.
Dodatkowe zastrzeżenia prawne

Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

§7.
Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną

Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422) z zastrzeżeniem § 7. ust. 15. poniżej.
Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:
urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows: XP/SP2, 2003, 7, 8, 10 lub Vista albo Linux, MacOS, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 1024x768;
zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;
wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w § 1. ust. 4. Regulaminu. Rozwiązanie umowy tożsame jest z usunięciem Konta Użytkownika.
Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;
zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Sprzedający upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w § 1. ust. 4. Regulaminu;
reklamacja powinna zawierać:
oznaczenie Użytkownika oraz jego dane identyfikujące;
oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.
Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w §7. ust. 1. powyżej, Sprzedający niniejszym informuje, iż:
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień § 7. ust. 1. - 14. powyżej nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.
§8
Reklamacje

W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady na zasadach dotyczących rękojmi uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami przepisów art. 556.-576. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nie stosuje się.
Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w §. 1.ust. 4. Regulaminu.
W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje Produkty.
Sprzedający nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.
Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika (kuriera) czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu jest jednoznaczny
z nieprzyjęciem przez Sprzedającego zwrotu.
Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym przed dokonaniem zwrotu w celu ustalenia terminu odbioru zwracanego Produktu przez kuriera zamówionego na koszt Kupującego przez Sprzedającego. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedającego.

§9
Postanowienia końcowe

Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w §1 ust. 3. Regulaminu.
Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu [_] .
Załącznik do Regulaminu
Formularz odstąpienia od umowy
_____________________
Miejscowość, data

Przemysław Baran AP LAP
ul. Przemysłowa 2A
22-400 Zamość
Imię i Nazwisko Konsumenta: _______________________
Ulica: _______________________
Kod pocztowy: _______________________

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Data zakupu rzeczy: _______________
Data odbioru rzeczy: _______________

(wypełnienie poniższej części nie jest niezbędne do dokonania odstąpienia – ma jedynie ułatwić Sprzedającemu zwrot ceny, proszę zaznaczyć odpowiednią opcję znakiem „x”)

Wyrażam/y zgodę na dokonanie zwrotu zrealizowanych przeze mnie/nas płatności na:

podany poniżej rachunek bankowy w formie przelewu bankowego,
podany poniżej adres w formie przekazu pocztowego.

Dane do przelewu bankowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji A.):

Numer rachunku bankowego: ________________________________
Imię, nazwisko: ________________________________
Adres: ________________________________
________________________________

Adres do przekazu pocztowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji B.):

Imię, nazwisko: ________________________________
Adres: ________________________________
________________________________

__________________________________
Czytelny Podpis Konsumenta (wymagany)

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przemysław Baran AP LAP

Firma Przemysław Baran AP LAP dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia prywatności przetwarzanych danych osobowych. Staramy się przekazywać przejrzyste informacje o tym w jakich celach, na jakich podstawach i zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się:

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

 2. Jak skontaktować się z nami jako Administratorem Twoich danych?

 3. Jakie są cele, podstawy, okres przetwarzania danych osobowych w ramach:

  1. Ogólnej obsługi kontaktu

/ OGÓLNY KONTAKT

  1. Obsługi klienta

/ KLIENCI

  1. Korzystania z naszego sklepu

/ UŻYTKOWNICY SKLEPU

  1. Zarejestrowania się w naszym sklepie

/ UŻYTKOWNICY SKLEPU ZAREJESTROWANII

  1. Kontaktu przez wypełnienie przez ciebie formularza dostępnego w naszym serwisie

/ FORMULARZ KONTAKTOWY

  1. Subskrypcji Newslettera

/ NEWSLETTER

  1. Obsługi kontaktu z naszymi (potencjalnymi) kontrahentami oraz personelem naszych (potencjalnych) kontrahentów

/ KONTRAHENCI

  1. Prowadzenie rekrutacji pracowniczych

/ KANDYDACI NA PRACOWNIKÓW

 1. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?

  1. Gdzie znajdziesz informacje jak przetwarzamy dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy?

  2. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?

 1. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?

 2. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

  1. Jakie prawa Ci przysługują?

  2. W jaki sposób je realizować?

 1. Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?

 1. ADMINISTRATOR DANYCH I SKLEP INTERNETOWY ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Przemysław Baran, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Baran AP LAP, pod adresem: ul. Przemysłowa 2A, 22-400 Zamość, posiadający nr NIP: 9191815521 i nr REGON: 122904247

Administrator prowadzi sklep internetowy w sieci www pod adresem: https://szczoteczki24.pl/, zwany dalej ,,Sklepem”.

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

  1. przez wiadomość e-mail na adres: kontakt@szczoteczki24

  2. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://szczoteczki24.pl/kontakt

  3. telefonicznie pod numerem: 731242424

  4. pocztą tradycyjną na adres: Przemysław Baran AP LAP, ul. Przemysłowa 2A, 22-400 Zamość

 1. DANE PRZETWARZANE ADMINISTRATORA

W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach:

  1. OGÓLNEJ OBSŁUGI KONTAKTU

   1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą w innych sprawach niż:

 • zamówienie oferowanych przez nas towarów lub przygotowanie oferty sprzedaży towarów,

 • współpracy z nami jako nasz kontrahent lub osoba wyznaczona do kontaktu ze strony naszego kontrahenta,

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z kontaktem.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw np. urzędowych itp. związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli sam/a nam je podałeś/aś albo udostępniłeś je sam/a lub za pośrednictwem swojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz.

Podanie nam przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz.

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej korespondencji. Po tym okresie, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

   1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności punktom serwisowym, producentom oferowanych przez nas produktów, dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

  1. OBSŁUGI KLIENTA

   1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Składając zamówienie produktu oferowanego w naszym Sklepie podajesz nam dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Składając ewentualną reklamację podajesz nam dane niezbędne do obsługi tej reklamacji. Dane podane przez Ciebie zarówno przy składaniu zamówienia jak i przy składaniu reklamacji są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową oraz w celu realizacji ciążących na nas obowiązków przewidzianych prawem, w szczególności księgowo- podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienie przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania

   1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności punktom serwisowym, producentom oferowanych przez nas produktów, dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

Sklep korzysta także z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwalających na analizowanie zachowań użytkowników Sklepu dzięki usługom, takim jak heatmapy, czy też nagrywanie ruchów użytkownika na stronie. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z Sklepi, które są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. W wyniku tego procesu zbierane mogą być następujące dane:

 • adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),

 • adres email oraz imię i nazwisko użytkownika,

 • rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,

 • lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie).

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju Sklepu oraz dostępnych w nim usług. Poprzez korzystanie z Sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez Hotjar Ltd. oraz podmioty trzecie (Google Analytics i Optimizely), zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out

  1. KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU

   1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli korzystasz z naszego Sklepu a nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem możemy przetwarzać Twoje dane tj. adres IP, pliki cookies, strona internetowa, z której nastąpiło wejście, używana przeglądarka, dane o lokalizacji oraz inne identyfikatory związane z wejściem na naszą stronę. Jeżeli dane te umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO. Wówczas dane te przetwarzamy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania korzystającym z naszego Sklepie treści gromadzonych w Sklepie, udostępniania formularzy kontaktowych, umożliwiających rejestrację bądź subskrypcję naszego newslettera – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te możemy również przetwarzać w celach analitycznych i statystycznych, wówczas podstawą przetwarzania będzie nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników naszego Sklepu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Również z oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO możemy przetwarzać dane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Wówczas nasz uzasadniony interes będzie polegał na ochronie naszych praw.

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienie przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania

   1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

Sklep korzysta także z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwalających na analizowanie zachowań użytkowników Sklepu dzięki usługom, takim jak heatmapy, czy też nagrywanie ruchów użytkownika na stronie. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z Sklepi, które są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. W wyniku tego procesu zbierane mogą być następujące dane:

 • adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),

 • adres email oraz imię i nazwisko użytkownika,

 • rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,

 • lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie).

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju Sklepu oraz dostępnych w nim usług. Poprzez korzystanie z Sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez Hotjar Ltd. oraz podmioty trzecie (Google Analytics i Optimizely), zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out

  1. ZAREJESTROWANIA SIĘ W NASZYM SKLEPIE

   1. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

W celu zarejestrowania się w naszym Sklepie musisz podać nam niezbędne dane osobowe. Padanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do założenia konta w Sklepie. Dane osobowe podane przez Ciebie w momencie rejestracji przetwarzane są przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu założenia i obsługi konta, w tym, zawarcia na Twoje żądanie i wykonanie umów o świadczenie usług droga elektroniczną. Dane te mogą być również przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu prowadzenia przez nas działań marketingowych, w tym również w formie komunikacji elektronicznej.

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

   1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

Sklep korzysta także z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwalających na analizowanie zachowań użytkowników Sklepu dzięki usługom, takim jak heatmapy, czy też nagrywanie ruchów użytkownika na stronie. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z Sklepi, które są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. W wyniku tego procesu zbierane mogą być następujące dane:

 • adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),

 • adres email oraz imię i nazwisko użytkownika,

 • rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,

 • lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie).

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju Sklepu oraz dostępnych w nim usług. Poprzez korzystanie z Sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez Hotjar Ltd. oraz podmioty trzecie (Google Analytics i Optimizely), zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out

  1. KONTAKTU PRZEZ WYPEŁNIENIE PRZEZ CIEBIE FORMULARZA DOSTĘPNEGO W NASZYM SERWISIE

   1. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

W naszym Serwisie dostępny jest formularz umożliwiający kontakt z nami w określonych przez Ciebie sprawach. Korzystając z formularza podajesz nam dane osobowe niezbędne nam do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, wyjaśnienia interesujących Cię kwestii czy podjęcia na Twoją prośbę z Tobą kontaktu. Podanie tych danych jest dobrowolne jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi bądź zareagowania na inne zgłoszenie. Dane podane przez Ciebie w trakcie takiej formy kontaktu z nami są przez nas przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, zgłoszenie, prośbę.

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

   1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

  1. SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA

   1. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

W celu otrzymywania od nas informacji o naszych produktach, wydarzeniach i promocjach musisz zapisać się do naszego newslettera. Dane osobowe podane w momencie zapisywania się do newslettera są przez na przetwarzane w oparciu o Twoją uprzednią zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne jednak bez podania wskazanych w formularzu zapisu danych zapisanie się nie będzie możliwe. Zawsze możesz zgodę wycofać, jednak jej wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub cofnięcia przez Ciebie zgody, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

   1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

  1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

   1. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli odwiedzasz nasze portale społecznościowe (Facebook, Google+) przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszych usługach oraz promowaniu produktów, usług i różnego rodzaju wydarzeń, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymywaniu społeczności związanej z marką. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez podania danych przetwarzanych w ramach korzystania z portali społecznościowych nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności serwisów.

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

   1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp. jak również administratorom serwisów społecznościowych facebook i google+ .

  1. OBSŁUGI KONTAKTU Z NASZYMI (POTENCJALNYMI) KONTRAHENTAMI ORAZ PERSONELEM NASZYCH (POTENCJALNYCH) KONTRAHENTÓW

   1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem lub osobą kontaktową ze strony naszego (potencjalnego) kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz i utrzymywaniu z nim relacji.

   1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

W przypadku, gdy jesteś naszym potencjalnym kontrahentem, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi kontrahentami.

   1. Źródło pozyskania Twoich danych osobowych

Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce jeżeli:

 • sam podałeś/aś nam swoje dane osobowe;

 • dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na stronie internetowej Twojej firmy lub firmy Twojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz;

 • podał nam je Twój pracodawca / podmiot, który reprezentujesz, jako nasz (potencjalny) kontrahent, wskazując Ciebie jako osobę kontaktową z jego strony.

Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, to Twoje dane przetwarzamy wyłącznie do prowadzenia kontaktu z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.

Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem i podejmujemy czynności zmierzające do zawarcia umowy, wówczas przetwarzamy dodatkowo Twoje dane niezbędne do zawarcia przyszłej umowy tj. adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, nr NIP, nr REGON. Inne dane mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie jeżeli uzyskamy je od Ciebie.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, wobec czego bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

   1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

  1. PROWADZENIE REKRUTACJI PRACOWNICZYCH

   1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli zamierzasz zgłosić swoją kandydaturę do pracy u nas, pamiętaj że wystarczającym jest dla nas podanie danych określonych w przepisach prawa pracy. Jeżeli podajesz nam także inne dane, niewymagane przez nas, uznajemy tym samym, że wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Zgodę możesz w każdym czasie wycofać, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

W ramach rekrutacji, przetwarzamy dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i doświadczenie do pracy na stanowisku, na które zgłaszasz kandydaturę, kontaktować się z Tobą w celu umówienia spotkań, przeprowadzenia rozmów o pracę, podjęcia negocjacji w przedmiocie przyszłej umowy oraz podjęcia ewentualnej decyzji o Twoim zatrudnieniu.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę wysyłając swoją aplikację, Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas również przy przyszłych rekrutacjach, do czasu wycofania Twojej zgody.

   1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 • w zakresie danych wymienionych w art. 221 kodeksu pracy, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy);

 • w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa oraz w celach uwzględnienia Twojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

Dane osobowe jakie nam przekażesz mogą być przetwarzane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na:

 • dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

 • przetwarzaniu Twoich danych osobowych podanych przez Ciebie na rozmowie rekrutacyjnej, w celu weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności, na stanowisku, na które aplikujesz.

   1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez nas w przyszłości lub wobec przetwarzania danych w większym zakresie niż tego wymagamy, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

   1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 1. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w sytuacji, gdy zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy. Przed zebraniem danych do zawarcia umowy przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, niezależnie od tego czy umowę zawierasz jako nasz klient, kontrahent czy pracownik.

  1. PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będziesz otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sam nie prosiłeś. Przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym, informujemy szczegółowo w jaki sposób, w tym w jakich celach i na jakich podstawach będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH PRZYPADKACH

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.

Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie są przekazywane żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.

Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

 1. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

   1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

   1. Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

   1. Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

   1. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

   1. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

   1. Prawo do przeniesienia Twoich danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

   1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

   1. Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

   1. Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

 • przez wiadomość e-mail na adres: kontakt@szczoteczki24.pl

 • pocztą tradycyjną na adres: Przemysław Baran AP LAP, ul. Przemysłowa 2A, 22-400 Zamość

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.

Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

 1. PLIKI COOKIES


Nasze strony internetowe dostępne pod adresami https://szczoteczki24.pl/ oraz http://weselneabc.pl/, podobnie jak wiele stron internetowych zapisują na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz tutaj.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  1. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.

  2. Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana, a poprzednio obowiązujące wersje możesz uzyskać, kontaktując się z nami na dane adresowe wskazane w pkt. 6.2. powyżej.

Formularz odstąpienia od umowy
Sklepu Internetowego „Szczoteczki24”


_____________________
Miejscowość, data

Przemysław Baran AP LAP
ul. Przemysłowa 2A

22-400 Zamość

Imię i Nazwisko Konsumenta: _______________________
Ulica: _______________________
Kod pocztowy: _______________________

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data zakupu rzeczy: _______________
Data odbioru rzeczy: _______________

(wypełnienie poniższej części nie jest niezbędne do dokonania odstąpienia – ma jedynie ułatwić Sprzedającemu zwrot ceny, proszę zaznaczyć odpowiednią opcję znakiem „x”)

Wyrażam/y zgodę na dokonanie zwrotu zrealizowanych przeze mnie/nas płatności na:

A. podany poniżej rachunek bankowy w formie przelewu bankowego,
B. podany poniżej adres w formie przekazu pocztowego.

Dane do przelewu bankowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji A.):

Numer rachunku bankowego: ________________________________
Imię, nazwisko: ________________________________
Adres: ________________________________
________________________________

Adres do przekazu pocztowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji B.):

Imię, nazwisko: ________________________________
Adres: ________________________________
________________________________
________________________________

__________________________________
Czytelny Podpis Konsumenta (wymagany)